นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่