โครงสร้างบุคคลากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแม่อาย

นางเสาวลักษณ์ ทะปัญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแม่อาย
0818202482

นายประสิทธิ์ เจียมภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่นาวาง ตำบลบ้านหลวง
062-2818938

นางสาวจันทนา มาธรรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลแม่สาว
065-4166393

นางสาวกัลยา ธงซิ้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่าตอน ตำบลมะลิกา
081-0298969

นางสาวพิไลวรรณ ปิ่นหอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสันต้นหมื้อ ตำบลแม่อาย
097-9571984

(Visited 1,049 times, 1 visits today)