** พช.แม่อาย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้นำ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด

เข้าชม 29 ครั้ง

**พช. แม่อาย ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้นำ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563 เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ร่วมกันสู่การนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป**

(Visited 29 times, 1 visits today)