กลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มจักสาน

วันนี้ที่ลืออำนาจ
24 มีนาคม 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลืออำนาจ โดยการนำของนายชัยชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นางสาวธนิดา พูลจิตร ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มจักสานหมวกไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ

(Visited 14 times, 1 visits today)