โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ที่ลืออำนาจ 23 มีนาคม 2563
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลืออำนาจ โดยการนำของนายชัยชาญ บูชาเดชในพัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายชาตรี มีมานะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดงบัง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 30 คน

(Visited 56 times, 1 visits today)