?”อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร”?

?“อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร”?
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันนี้ (4 มีนาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมเขิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ชี้แจงแนวทางการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ฝ่ายอำนวยการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล และลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และพัฒนาการอำเภอ

(Visited 27 times, 1 visits today)