สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลอง

จังหวัดแพร่

นางสาวเสาวณีย์ เกียรติศริถาวร

พัฒนาการอำเภอลอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน