14 พย.2562 เวลา 14.00 น. ประชุมคณกรรมการบริหารจัดงานเทศกาลงาน “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2563 ายรับกิจกรรมการจัดแสดงจำหน่ายสินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 29 ธค.2562-2 มกราคม 2563 และกิจกรรม” นุ่งซิ่นไทหล่ม ชมเส็งกลองล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ” ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับ เครือข่าย otop และองค์กรสตรี อำเภอหล่มสัก

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อำเภอหล่มสัก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติโครงการเงินหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓