22 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และพัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนที่เป็นทุนทางสังคม ใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอขอบคุณ นายก อบต.น้ำชุน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำชุน และประชาชนตำบลน้ำชุน

14 พย.2562 เวลา 14.00 น. ประชุมคณกรรมการบริหารจัดงานเทศกาลงาน “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2563 ายรับกิจกรรมการจัดแสดงจำหน่ายสินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 29 ธค.2562-2 มกราคม 2563 และกิจกรรม” นุ่งซิ่นไทหล่ม ชมเส็งกลองล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ” ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับ เครือข่าย otop และองค์กรสตรี อำเภอหล่มสัก

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อำเภอหล่มสัก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติโครงการเงินหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓