วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้มาติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตรวจติดตามหมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 สพจ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์