พช.หล่มสัก มอบพันธ์พืช และสารบำรุงดินให้แก่ครัวเรือนตำบลบ้านหวายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

“พช.หล่มสัก ลงพื้นที่มอบกล้าพันธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์การเอามื้อสามัคคี พร้อมชี้แจงแนวทางการวางแผนในกิจกรรมการเอามื้อสามัคดีให้กับครัวเรือนต้นแบบแปลงตำบลบุ่งน้ำเต้า”