“อำเภอหล่มสัก ” โดยทีมปฏิบัติการฯตำบลบ้านไร่ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย และ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ 5 มิติ ตามระบบ TPMAP”