วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 256 นายทวีสันต์ สุขเจริญ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ค้ดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศและติดตามการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ ปี 61 บ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ ณ. อบต. บ้านไร่