โครงสร้างบุคคลากร

นางอัมพร กุลวงศ์

 พัฒนาการอำเภอหล่มสัก

นางอัมพร กุลวงศ์

พัฒนาการอำเภอหล่มสัก

นายไพบูลย์ วันชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลน้ำก้อ บ้านกลาง

นายอนันต์ แก้วประสงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลท่าอิบุญ ตาลเดี่ยว บ้านโสก

นายชูชาติ นวนสะอาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลปากช่อง ช้างตะลูด

นางปนัดดา ไชยแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบห้วยไร่ ตำบลหนองไขว่

นางสาวสมจิตร์ เต็มใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบ้านติ้ว บุ่งคล้า

นางอรุณศรี หอมตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลสักหลง น้ำเฮี้ย

นางสาวสมสกุล หอมหวล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลน้ำชุน บ้านไร่

นางธนินท์รัฐ รุ่งพิพัฒน์สุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบ้านหวาย หนองสว่าง

นางเจียมจิต วงษ์สุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลปากดุก ลานบ่า เทศบาลหล่มสัก

นางสาวนิตินาฏ แก้วกลิ่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลวัดป่า บุ่งน้ำเต้า

นางสาวลักขณา สงกล้าหาญ

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลฝายนาแซง

(Visited 1,361 times, 1 visits today)