โครงสร้างบุคคลากร

นางอัมพร กุลวงศ์

 พัฒนาการอำเภอหล่มสัก

นางอัมพร กุลวงศ์

พัฒนาการอำเภอหล่มสัก

นายไพบูลย์ วันชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลน้ำชุน บ้านกลาง

นายเรวัตร สุดหอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลลา่นบ่า บุ่งคล้า

นายอนันต์ แก้วประสงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลท่าอิบุญ ตาลเดี่ยว

นายสาคร รุจิระพงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลหนองสว่าง บุ่งน้ำเต้า

นายชูชาติ นวนสะอาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลปากช่อง ช้างตะลูด

นางปนัดดา ไชยแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบห้วยไร่ ตำบลหนองไขว่

นางอรุณศรี หอมตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลสักหลง น้ำเฮี้ย

นางสาวสมจิตร์ เต็มใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลน้ำก้อ บ้านไร่ บ้านติ้ว

นางธนินรัฐน์ รุ่งพิพัฒน์สุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบ้านหวาย

นางเจียมจิต วงษ์สุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลปากดุก วัดป่า เทศบาลหล่มสัก

นางสาวนิตินาฏ แก้วกลิ่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลฝายนาแซง บ้านโสก

(Visited 1,187 times, 1 visits today)