“พช.หล่มสัก ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย”

เข้าชม 4 ครั้ง
วันที่ 5 พ.ย. 64 เวลา 08.00 – 17.00 น.
✨สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก โดยนางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ผ่านระบบ Google Meet
✨โดยมี นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา โครงสร้างและคุณสมบัติของมาตราฐานอินทรีย์วิถีไทย รวมถึงฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการสร้างและพัฒนาแบรนด์สินค้า และการส่งเสริมการขายและการตลาด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก จะนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปถ่ายทอดให้กับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ภาพข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
(Visited 4 times, 1 visits today)