“ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 4 ครั้ง
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
✨นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยอำเภอหล่มสัก มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 292 ครัวเรือน/แปลง ดำเนินการเสร็จแล้ว 260 ครัวเรือน/แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 32 แปลง ที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศทำให้การปรับพื้นที่แปลงล่าช้า และผู้รับเหมาไม่เข้าใจรูปแบบการขุดตามรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่แปลงของนายริน ปัดนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่ดำเนินการขนาด 3 ไร่ เพื่อให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นมะม่วง และร่วมกิจกรรมตามฐานเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ ฐานรักษ์แม่โพสพ ฐานคนรักษ์สุขภาพ ฐานคนมีไฟ ฐานรักษ์ป่า ฐานคนเอาถ่าน ฐานรักษ์แม่ธรณี ฐานคนรักษ์น้ำ
ในการนี้ นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก นายแสนศักดิ์ สีสังข์ กำนันตำบลน้ำเฮี้ย นายหัด กลิ่นมิ่ง กำนันตำบลฝายนาแซง ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลฝายนาแซง นายริน ปัดนา ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ครัวเรือนต้นแบบตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลฝายนาแซง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ให้การต้อนรับ
📸ภาพข่าว :สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)
(Visited 4 times, 1 visits today)