“ต้อนรับคณะฯ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ 2564”

เข้าชม 2 ครั้ง
วันที่ 19 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น.
นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก
ร่วมต้อนรับและเข้ารับการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยมี นายวสันต์ ศรีจุดานุ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคณะกรรมการติดตาม และสนับสนุนช่วยเหลือ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย พร้อมทั้งสรุปผลงานในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานฯ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มสัก ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(Visited 2 times, 1 visits today)