พช.หล่มสัก เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมแบบออนไลน์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 24 กันยายน 2564

นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายภารกิจให้นางสาวศิริญญา รักก้อน และ นางสาวนัฐริกา สุวรรณพงษ์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประจำตำบลปากดุก และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมแบบออนไลน์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lab Model for Quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ณ จุดอบรม  หมู่ที่ 3 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก

(Visited 6 times, 1 visits today)