พช.หล่มสัก มอบพันธ์พืช และสารบำรุงดินให้แก่ครัวเรือนตำบลบ้านหวายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 2 ครั้ง

วันที่ 27 กันยายน 2564

นางอัมพร กุลวงศ์พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้ นางสาวธัญรัตน์ คำพิมพ์ และนายอรรถวิชญ์ อุดสี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลบ้านหวาย มอบพันธ์พืช ปุ๋ย ฟาง และสารบำรุงดินให้แก่ครัวเรือนตำบลบ้านหวายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 2 times, 1 visits today)