“พช.หล่มสัก ลงพื้นที่มอบกล้าพันธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์การเอามื้อสามัคคี พร้อมชี้แจงแนวทางการวางแผนในกิจกรรมการเอามื้อสามัคดีให้กับครัวเรือนต้นแบบแปลงตำบลบุ่งน้ำเต้า”

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2564

นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้ นายสาคร รุจิระพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชมชนชำนาญการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลบุ่งน้ำเต้า นายสมประสงค์ อ้นสี และนายพิทักษ์สิทธิ์ สิทธิถาวร ลงพื้นที่มอบกล้าพันธุ์ไม้ และวัสดุอุปกรณ์การเอามื้อสามัคคี พร้อมชี้แจงแนวทางการวางแผนในกิจกรรมการเอามื้อสามัคดีให้กับครัวเรือนต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lab Model for Quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 6 ครัวเรือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 4 times, 1 visits today)