“พช.หล่มสัก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดแปลง ” โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงตำบลฝายนาแซง”

เข้าชม 4 ครั้ง

@พช.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง ฉบับที่ 180 “พช.หล่มสัก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดแปลง ” โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงตำบลฝายนาแซง”

27 ก.ค. 64

นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้ นางสาวนิตินาฎ แก้วกลิ่น พัฒนากรอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วย นางสาวจุติพร พาสมัย นายธนาธิป จันแก่น นักพัฒนาพื้นที่ตันแบบตำบลฝายนาแซง ร่วมกับ นายวิสุทธิ์ ประพฤติ นายช่างผู้ดูแลตำบลฝายนาแซง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดแปลง ” โคก หนอง นา โมเดล ” ณ แปลงของ นางพัชรินทร์ หอมจันทร์ ครัวเรือนต้นแบบหมู่ที่ 1 ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 4 times, 1 visits today)