@สพอ.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง 14 ม.ค.63 นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก และทีมเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนหล่มสัก เข้าร่วมประเมินกำนัน ไกร แรงงาน กำนันตำบลปากช่อง นายไพทูลย์ อินหา ผู้ใหญ่บ้านวังร่องหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไร่ ปี ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๓

@สพอ.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง

14 ม.ค.63 นางอัมพร  กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก และทีมเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนหล่มสัก         เข้าร่วมประเมินกำนัน ไกร  แรงงาน กำนันตำบลปากช่อง  นายไพทูลย์  อินหา ผู้ใหญ่บ้านวังร่องหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไร่  ปี ๒๕๖๓  โดยคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๖๓ 

(Visited 38 times, 1 visits today)