โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนการจัดเวที 4 ครั้ง ตามหมู่บ้าน ของอำเภอหล่มสัก ทั้งหมด 22 ตำบล 1 เทศบาล 251 หมู่บ้าน 11 ชุมชน

เข้าชม 2,130 ครั้ง

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แผนการจัดเวที 4 ครั้ง ตามหมู่บ้าน ของอำเภอหล่มสัก ทั้งหมด 22 ตำบล 1 เทศบาล  251 หมู่บ้าน 11 ชุมชน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

1. สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง    2. คนไทยไม่ทิ้งกัน

3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข    4. วิถีไทยพอเพียง   5. รู้สิทธ์หน้าที่รู้กฎหมาย

6. รู้กลไกลการบริหารราชการ    7. รู้จักประชาธิปไตยไทยนิยม     8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี

9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด    10. งานตามภารกิจทุกหน่วยงานฯ

         

(Visited 2,130 times, 1 visits today)