คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอหล่มสัก

เข้าชม 207 ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอหล่มสัก (ศป.ปส.อ.หล่มสัก)

และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหล่มสัก (กรส.อ.หล่มสัก) ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ 2 มีนาคม พ.ส. 2561 ณ ห้องประชุมอำเภแหล่มสัก ชั้น 2

(Visited 207 times, 1 visits today)