โครงสร้างบุคคลากร

สุรชัย ไข่่สิงห์ทอง

พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า

นางสุจิตร ทิพย์โสต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกมลวรรณ ปาลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเสงี่ยม อินทมงคล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธุ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 550 times, 1 visits today)