โครงสร้างบุคคลากร

เกษราภรณ์ บุญไชย

พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า

นางสุจิตร ทิพย์โสต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกมลวรรณ ปาลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเสงี่ยม อินทมงคล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธุ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 607 times, 1 visits today)