โครงการส่งเสริมสตรีในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี

วันที่ 13 –14 กรกฎาคม 2563 จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้นางสุจิตร ทิพย์โสต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสตรี ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี และพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีในการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและชุมชน สร้างความมั่นคง ทางอาหารในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระยะดำเนินการ 1 รุ่น 2 วัน โดยประเด็นเนื้อหาประกอบด้วย

1.หลักกสิกรรมธรรมชาติ

2.ฝึกปฏิบัติการฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง

3.ถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมฐานเรียนรู้ฯ และการเป็นวิทยากร

4.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

6. การฝึกปฏิบัติการออกแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

7.การจัดทำแผนการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

8.พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

โดยวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการ ณ โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 121 times, 1 visits today)