เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 ด้วย smart phone

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า นายบารมี อนทกนก สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วย นายนิกรม หาญญากรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ประสานงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชินกฤต เมธาสุวภัทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ประสานงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอหล่มเก่า ร่วมชี้แจง เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 ด้วย smart phone ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ประสานการจัดเก็บข้อมูลตำบล ทั้ง 9 ตำบล ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ในการนี้ ส.อ.ประจวบ สมทางดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ประสานงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 119 times, 1 visits today)