บูรณาการงานสร้าง แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปกครอง พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เกษตร

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า และนางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอหลุ่มงานบริหารปกครอง เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ ผอ.กศน.อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ นายก อปท.ทุกแห่ง และกำนันทุกตำบล ผ่านระบบ ZOOM  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”  โดยบูรณาการขับเคลื่อนฯ ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอ ปกครองอำเภอ และเกษตรอำเภอ ภายใต้โครงการ หล่มเก่าเราไม่ทิ้งกัน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีท่านนายอำเภอหล่มเก่า นายหมวดเอกทวิช ทวิชยานนท์ เป็นประธานการประชุม นายสุพัฒน์ นาท่ม ท้องถิ่นอำเภอหล่มเก่า และนายสงกา ปราชม เกษตรอำเภอหล่มเก่า ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า นายบารมี อินทกนก และทีมงาน ที่อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมเป็นอย่างดียิ่ง

(Visited 67 times, 1 visits today)