OTOP JUNIOR CONTEST 2019

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเสงี่ยม อินทมงคล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP ให้บริการการรับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวดโอทอป จูเนียร์ 2019 แก่กลุ่มสำนึกรักษ์แผ่นดินเกิด ประกอบไปด้วยนักเรียนของโรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด ตำบลศิลา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 100 times, 1 visits today)