งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอหล่มเก่า

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า ในฐานะประธานคณะทำงานคุณภาพชีวิตคนหล่มเก่า ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี อายุ 80 ปี ยังแจ๋ว โดยมี นายบารมี อินทกนก สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ รวม 150 คน ณ ห้องประชุมศรีทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

(Visited 83 times, 1 visits today)