โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายสุนทร สมสร้อย ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหล่มเก่า และนายประจบ กอนมน รองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

(Visited 58 times, 1 visits today)