การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า โดย จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอ นำบุคคลเข้ารับโล่และเกียรติบัตร โดยมีนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า เป็นผู้มอบ ดังนี้

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก ข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ปี 2562 ดังนี้

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562 : องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

1.2 ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ปี 2562 : นางสาวนงนุช เนียมดวง ผู้บันทึกตำบลวังบาล

1.3 ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ปี 2562 : นางรัศมี กัลยาประสิทธิ์

  1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 4 ประเภท ดังนี้

2.1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด : บ้านเนินนาทอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน

2.2 กลุ่มองค์กรแกนหลักในการพัฒนาชุมชน ชนะเลิศระดับจังหวัด : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินนาทอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน

2.3 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น : ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลบ้านเนิน (ศอช.ต.บ้านเนิน)

2.4  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชายดีเด่น (ผู้นำ อช.) : นายจรัส จันทร์นุช ตำบลนาแซง

2.5  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิงดีเด่น (ผู้นำ อช.) : นางสุนันท์ พิมพ์เชื้อ  ตำบลนาแซง

(Visited 61 times, 1 visits today)