การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นและสารสนเทศตำบลต้นแบบ ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. อำเภอหล่มเก่า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ในการประกวดกิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นและสารสนเทศตำบลต้นแบบ ซึ่งอำเภอหล่มเก่าเป็นพื้นที่เป้าหมายในการประกวด ได้แก่ บ้านนาทราย หมู่ที่ 3 และตำบลวังบาล ตามลำดับ ในการนี้ นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและดำเนินการประกวดกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนาทราย หมู่ที่ 3  และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 45 times, 1 visits today)