การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวันฉลอง ถาคำ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลนาแซง เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ในการซักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนตลอดจนการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 78 times, 1 visits today)