การประชุมคณะคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2562

เวลา 13:00 น. นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานพิจารณาโครงการขอรับการสนันสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2562 ร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   โดยได้อนุมัติเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ  เงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ การนี้ จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมพิจารณาโครงการดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า

 

(Visited 27 times, 1 visits today)