ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2563

เวลา 08.30 น. พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า มอบหมาย นางสุจิตร ทิพย์โสต ร่วมกิจกรรม ดังนี้

1.ร่วมส่งมอบรถห้องเย็นเคลื่อนที่(ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด) ให้กับพี่น้องชาวภูทับเบิก จำนวน 1 คัน

2.ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือน มีนาคม 2562 โดยมีวาระดังนี้

2.1 มอบเกียรติคุณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มีผลการดำเนินกิจกรรมตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง ทำให้คนในชุมชน/สังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.2 มอบใบประกาศเกียรติคุณ เดินแบบการกุศล “ภูมิปัญญาผ้าไทย เพชรบูรณ์ ก้าวไกลสู่สากล” ในงานมะขามหวาน      นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2562

2.3 มอบเกียรติบัตร หมู่บ้านที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เสร็จเรียบร้อย 3 ลำดับแรก

2.4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 60

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ส่งมอบรถและมอบเกียติบัตรดังกล่าว ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า

(Visited 395 times, 1 visits today)