ตลาดประชารัฐ….คนไทยยิ้มได้

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น. นางเสงี่ยม อินทมงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ การนี้ จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า มอบหมายนางกมลวรรณ ปาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีนางสาวจารุวรรณ พุทธหะ และนางสาวธนานุช แสวงผล นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า

(Visited 37 times, 1 visits today)