คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอหล่มเก่า

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.หล่มเก่า) และได้แจ้งรายชื่อสำหรับผู้ที่ขอรับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้านอาชีพ จากกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้คณะกรรมการในที่ประชุมรับทราบ  โดยมี มว.ต.พรพงษ์   ชาญชัยภัครธากูร  ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 771 times, 1 visits today)