โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเพชรบุูรณ์

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น. นางเสงี่ยม  อินทมงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 42 times, 1 visits today)