การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสุจิตร ทิพย์โสต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ร่วมกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบลวังบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในแนวทางการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้แทนกลุ่มต่างๆ โดยมี นางปิณฑิรา เก่งการพาณิช นายอำเภอหล่มเก่า มอบนโยบาย  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 30 times, 1 visits today)