โครงการประชุมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายวันฉลอง ถาคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดโครงการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562 แก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจข้อคำถาม ให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในทุกระดับ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 38 times, 1 visits today)