โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า มอบหมายให้นางสุจิตร ทิพย์โสต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและตัวแทนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหล่มเก่า โดยมีเป้าหมาย 12 หมู่บ้าน จำนวน 24 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรได้บรรยายในเรื่องต่างๆ เช่น การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การบริหารจัดการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ต่างๆ การประเมินสภาพของหมู่บ้านของกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดและการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน
พร้อมทั้งจัดทำแผนดำเนินโครงการฯ ในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านคุกพัฒนา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 392 times, 1 visits today)