นางสาวเกษราภรณ์ บุญไชย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหล่มเก่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lomkao วันที่ 24 ม.ค. 2566

อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม ประกาศวาระตำบลเข้มแข็งและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ตำบลศิลา”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lomkao วันที่ 24 ม.ค. 2566

สพอ.หล่มเก่า จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย lomkao วันที่ 24 ม.ค. 2566

อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม ประกาศวาระตำบลเข้มแข็งและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ตำบลศิลา”

📣อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม ประกาศวาระตำ [...]