การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

#พช.เลิงนกทา
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม ณ ห้องประชุมอำเภอเลิงนกทา ชั้น 2
นางสาวรัสยานันท์ ฆารวิพัฒน์ พัฒนาการอำเภอเลิงนกทา เข้าร่วมประชุมและแจ้งข้อราชการของหน่วยงานพัฒนาชุมชนดังนี้
1)รายงานการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) การเตรียมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสมสะอาด หมู่ 12 ในวันที่ 11 กรกฎาคม
3) แจ้งผลการประกวดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 25 times, 1 visits today)