ประชุมคณะกรมการจังหวัดยโสธร ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 6/2565

#พช.เลิงนกทา
ประชุมคณะกรมการจังหวัดยโสธร ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 6/2565
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดยโสธร ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร ,นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ก่อนเข้าวาระประชุมสำนักงานพัฒนาชุมนจังหวัดยโสธร ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ที่ได้รับรางวัล การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-25 พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1.ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น
2.ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น
3.ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น
นางสาวรัสยานันท์ ฆารวิพัฒน์ พัฒนาการอำเภอเลิงนกทา ได้นำตัวแทนกลุ่มคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกสำราญ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป บ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอเลิงนกทา เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

(Visited 21 times, 1 visits today)