สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

นางสาวรัสยานันท์ ฆารวิพัฒน์

พัฒนาการอำเภอเลิงนกทา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเลิงนกทา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน