พช.ลี้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอลี้ (คจพ.อ.ลี้)

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอลี้ (คจพ.อ.ลี้) ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนของ ศจพ. ทุกระดับ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และทีมพี่เลี้ยง ในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามสภาพปัญหาเบื้องต้น โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอลี้ (คจพ.อ.ลี้) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

ทีมงาน พช.ลี้ : ถ่ายภาพ/รายงาน

“องค์พระธาตุสูงค่า ตระการตาอุทยานแม่ปิง ยอยศยิ่งพระนางจามรี ประเพณีงามล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดนักบุญล้านนา”

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

CDD Change for Good

(Visited 6 times, 1 visits today)