พช.ลี้ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลี้ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีวิถีใหม่

เข้าชม 2 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ นำโดย นางวิภารัตน์ สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอลี้ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลี้ นำโดย นางวริศรา ชัยสมภาร ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลี้ ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีวิถีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูนได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ทุกอำเภอดำเนินการ โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปักผ้าให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. มิติด้านรายได้ ตัวชี้วัด 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ต่ำกว่า 38,000 บาท และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย จำนวน 20 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

ทีมงาน พช.ลี้ : ถ่ายภาพ / รายงาน

“องค์พระธาตุสูงค่า ตระการตาอุทยานแม่ปิง ยอยศยิ่งพระนางจามรี ประเพณีงามล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดนักบุญล้านนา”

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

CDD Change for Good

(Visited 2 times, 1 visits today)