ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวิภารัตน์ สิงห์แก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอลี้

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และการทำงานในพื้นที่

หนังสือราชการ

ประกาศ