เสริมสร้างกองทุนชุมชนด้วยหลักธรรมมาภิบาล

วันนี้ 27/5/63 เวลา 09.00 น. นายมารี ชูดวง พัฒนาการอำเภอละอุ่น ร่วมกับ นายสุริยศักดิ์ โภคะสุวรรณ อดีตพัฒนาการอำเภอละอุ่น นายสุวิทย์ รักใหม่ อดีตนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จ.ระนอง และนายมานิต คิดสร้าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น ศซึ่งเป็นทีมคู่หู คู่คิด จัดเวทีเสริมสร้างกองทุนชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ณ กลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านบางแก่นจันทร์ หมู่ที่ 2 ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง  ณ ศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกลุ่มฯและสมาชิกกลุ่ม  สำนักงานพัฒนาชุมชนได้มอบถังขยะเปียก 20 ใบ และเมล็ดพันธ์ุผัก 5 ชนิด แก่ผู้เข้าร่วมเวที 20 คน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก นายสมิง  รอดช่วง ผู้ใหญ่บ้านบางแก่นจันทร์ เป็นอย่างดียิ่ง ….

(Visited 57 times, 1 visits today)