คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลละอุ่น

  • นางพรพิมล   ทิมโพธิ์                          หัวหน้าคณะทำงาน
  • นางสาวรติรัตน์  อนันทกุล                   คณะทำงาน
  • นางสาวจารุณี   สุขหลังสวน                คณะทำงาน
  • นางสาวกิ่งกาญจน์  ชูทอง                   คณะทำงาน
  • นางสุนีย์  สอนเสริม                              คณะทำงาน
  • นางสาวสุวรรณี  ประสงค์ดี                   คณะทำงาน
  • นางเนตรนภา  บำรุงเขต                       คณะทำงาน
  • นางสาวสุวรรธนา  แย้มแก้ว                 คณะทำงาน
  • นางอมรรัตน์  มิสุด                                คณะทำงานและเลขานุการ
(Visited 35 times, 1 visits today)