📣 พช.ละอุ่น ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางสาวเสาวนีย์ ไชย [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ละอุ่น เดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวเสาวนีย์ ไชย [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ละอุ่น ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวเสาวนีย์ ไชย [...]

อ่านต่อ

📣 พช.ละอุ่น ติดตาม ความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ชัย สกุลอ่ [...]

อ่านต่อ